Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1013z dziś
7443z ostatnich 7 dni
26913z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego

Data zamieszczenia: 2024-06-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku
ul. św. Floriana 2
62-700 Turek
powiat: turecki
tel. (63) 223 43 00, tel. (47) 77 19 500
kppspturek@psp.wlkp.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (63) 223 43 00,
Termin składania ofert: 2024-06-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozeznanie cenowe
W celu wyłonienia dostawcy gazu ziemnego wysokometanowego na okres 12 miesięcy
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku
I Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego: GAZ ZIEMNY WYSOKOMETANOWY w okresie 12 miesięcy dla
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku Ul. św. Floriana 2, 62-700 Turek, NIP 668 13 24 912.
Instalacja gazu zasilana z miejskiej sieci gazowej gazem ziemnym wysokometanowym grupy E (GZ-50).
Paliwo przeznaczone do zasalania dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych o mocy 170 kW
każdy.
Dotychczasowa używana grupa taryfowa : W-5 -grupa taryfowa OSD: W-5.1
W szafce gazowej zainstalowany jest układ pomiarowy składający się z gazomierza Actaris
G25
KP PSP Turek przeznacza gaz ziemny wyłącznie na cele opałowe (100%) i jest organem administracji publicznej.
DOSTAWA paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne, tj. z dnia 24 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych.
Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego.
Komenda planuje, że zużycie gazu winno kształtować się na poziomie 151 500 kWh.
Moc umowna w wysokości 132 kWh/h (zmiana dokonana w 2015 r.) Zamawiający - po analizie
bieżącego roku gazowego - zastrzega sobie możliwość zmiany przedmiotowej mocy.
Zapotrzebowanie kotłowni w poszczególnych miesiącach kształtować się winno wg poniższego zestawienia
Lp. Miesiąc Planowana do zażycia ilość paliwa gazowego kWh/h
1 styczeń 28 000
2 luty 22 000
3 marzec 16 500
4 kwiecień 12 000
5 maj 9 000
6 czerwiec 6 000
7 lipiec 4 000
co sierpień 4 000
9 wrzesień 5 500
10 październik 9 000
11 listopad 13 500
12 grudzień 22 000
Ogółem 151 500
KP PSP Turek zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego paliwa w poszczególnych miesiącach rozliczeniowych.
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny, bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości.

CPV: 09123000-7, 65210000-8, 65200000-5

Dokument nr: PT-III.2370.8.2024

Składanie ofert:
VII TERMIN SKŁADANIA ofert:
o 10 czerwca 2024 r. godz. 13.00
VIII MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
o siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku, Ul. św. Floriana 2, 62-700 Turek - sekretariat.
o fax - sekretariat Komendanta Powiatowego - (63) 223 43 00
telefon - sekretariat Komendanta Powiatowego - (47) 77 19 500 e-mail: kppspturek@psp.wlkp.pl

Miejsce i termin realizacji:
V Termin realizacji zamówienia:
o od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
Uwaga: przedłużenie obowiązywania okresu umowy wymaga pisemnego zgłoszenia takiego faktu przez KP PSP Turek

Wymagania:
3. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo energetyczne tj. z dnia 24 stycznia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 266) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
Zakres przedmiotu umowy będzie obejmował miedzy innymi: zawarcie umowy sprzedaży, odbiorca upoważni nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca - w imieniu odbiorcy - dokonuje niezbędnych formalności np.: zgłasza operatorowi nową umowę sprzedaży do realizacji oraz wykonuje inne czynności związane z zmianą sprzedawcy. Operator dokonuje odczytu licznika i przekazuje dane sprzedawcom. Dotychczasowy sprzedawca sporządza rozliczenie końcowe.
II Minimalne wymagania, jakie musi spełniać przedmiot zakupu, np. gwarancja, rękojmia, serwis, przeszkolenie z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia, zasady odbioru itp.
o gaz ziemny wysokometanowy powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami,
o oferent musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wysokometanowym, wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy,
o znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
o posiadać zawartą umowę generalną (tj.: o świadczenie usług dystrybucji) z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie miasta Turek (Polska Spółka Gazownicza SA),
o cena jednostkowa za gaz ziemny wysokometanowy przyjęta w ofercie będzie stała w okresie objętym umową,
o zamawiający zobowiązuje się zapłacić jedynie za rzeczywistą ilość zużytej gazu ziemnego wysokometa nowego,
o wykonawca nie może powierzyć innym wykonania całości lub części zamówienia,
o termin związania ofertą - 2 dni robocze od terminu składania ofert
o w przypadku gdyby zaistniała konieczność dostosowania układu pomiarowo - rozliczeniowego sprzedawca zobowiązany jest poinformować o tym pisemnie Zamawiającego najpóźniej w dzień złożenia oferty.
Sposób rozliczania z odbiorcą:
o rozliczanie należności za sprzedaż odbywać się będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT
o KP PSP Turek dopuszcza dostarczanie faktur drogą elektroniczną,
o faktura powinna zawierać odczyt rzeczywisty z licznika za dany miesiąc.
III Kryteria wyboru:
o cena - wskaźnik "C" - waga kryterium 100 %,
o maksymalna liczba punktów - 100.
Przy ww. kryterium zastosowana zostanie zasada minimalizacji - tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego wzoru:
cena oferowana najniższa
c =--------------------------------x 100 pkt.
cena oferty badanej
W skład ceny oferty będzie wchodzić:
o cena jednostkowa gazu ziemnego wysokometanowego dla szacowanego zużycia w okresie umownym,
o koszty dla zamawiającego związane z innymi opłatami, usługami/czynnościami należnymi w okresie umownym.
Zamawiający dokona obliczenia wagi oferty sumując przemnożenie zaproponowanych stawek za gaz ziemny przez szacunkowe zapotrzebowanie oraz opłat stałych przez 12 miesięcy. W przypadku innych opłat dokona ich stosownego zsumowania.
Złożona oferta jest sumą cen netto podanych w części I i II formularza ofertowego.
o Cena oferty powinna zawierać cenę jednostkową gazu ziemnego wysokometanowego netto wyrażoną w zł/ w kWh/h, określoną z dokładnością nie większą niż pięć miejsc po przecinku.
IVKoszty dostawy:
o wg obowiązujących przepisów.
VI Sposób płatności:
o faktura VAT przelew 14 dni od daty wpływu.
IX Uwagi:
o dostawca ofertę może złożyć poprzez przesłanie formularza ofertowego stanowiącego załącznik do rozeznania cenowego PT-III.2370.8.2024 bądź w postaci własnych dokumentów, które nie są w sprzeczności oraz wyczerpują dane zawarte w załączonym formularzu ofertowym w formie ORGINAŁU, SKANU bądź FAXU wraz podpisem upoważnionej osoby.
o wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
o wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,
o wykonawca może również złożyć ofertę w zamkniętej kopercie i w takim przypadku jej otwarcie nastąpi w chwili badania ofert. Ofertę w takiej formie należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nie otwierać przed 10 czerwca 2024 -oferta na dostawę gazu ziemnego" w terminie do 10 czerwca 2024 r. do godz. 13.00
Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do KP PSP Turek) odsyłamy bez otwierania do nadawcy.
o wskazane jest ponumerowanie i parafowanie przez osobę upoważnioną oferty oraz załączników,
o wykonawca do oferty przedkłada wzór umowy, będącą wiernym odzwierciedleniem, tej, którą planuje podpisać z KP PSP Turek,
o zamawiający zastrzega sobie możliwość ogłoszenia informacji o złożonych ofertach i informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
o zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy bez podania przyczyny.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.