Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1152z dziś
6788z ostatnich 7 dni
27880z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont budynku gospodarczego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont budynku gospodarczego

Data zamieszczenia: 2024-07-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Nowa Dęba
ul. Wł. Sikorskiego 2
39-460 Nowa Dęba
powiat: tarnobrzeski
tel.: +48 15 846-74-52, fax: +48 15 846-73-77
nowadeba@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Nowa Dęba
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 15 846-74-
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia: ,,Remont budynku gospodarczego Nadleśnictwa
Nowa Dęba nr inw. 104/710, położonego w Nowej Dębie przy ulicy Wł. Sikorskiego 2"
1) Zakres zamówienia obejmuje remont budynku gospodarczego przy budynku
administracyjnym Nadleśnictwa wraz z dostawą i montażem klimatyzatora.
Szczegółowy zakres i opis prac zawiera przedmiar robót - załącznik nr 4 , szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 oraz STWiORB - załącznik nr 7 do
niniejszego zaproszenia.
Wszystkie materiały i wyroby zastosowane przy pracach budowlanych powinny posiadać
atesty, świadectwa lub certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2) Płatność: przelew na rachunek bankowy wskazany w ofercie w terminie 14 dni od daty
złożenia prawidłowo wystawionej faktury.
3) Gwarancja:
- rękojmia na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy,
- gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane 36 miesięcy.

Dokument nr: SA.270.1.92.2024

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2024 r. o
godz. 13:15 w siedzibie Nadleśnictwa Nowa Dęba (pok. nr 18).

Składanie ofert:
3. Ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru należy złożyć w terminie do dnia
10.07.2024 r. do godz. 13:00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
ul. Sikorskiego 2, 39 - 460 Nowa Dęba.

Miejsce i termin realizacji:
4) Termin realizacji zamówienia: do dnia 16.09.2024.

Wymagania:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
? posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie.
Miarą spełnienia tego warunku będzie wykazanie się:
-2-
Wykonaniem, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch robót
budowlanych o wartości co najmniej 60 000,00 zł brutto każda, polegającymi na budowie,
przebudowie, remoncie obiektów budowlanych o charakterze kubaturowym.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Dowody określające, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, Wykonawca przedstawi w przypadku
wątpliwości Zamawiającego co do poprawności wykazanego doświadczenia przed
podpisaniem umowy.
? nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Miarą spełnienia tego warunku będzie Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 6).
4. Instrukcja przygotowania oferty:
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy składać w jednym
egzemplarzu.
2) Ofertę pod rygorem nieważności należy złożyć w formie pisemnej oraz powinna być
sporządzona w języku polskim i napisana pismem maszynowym lub czytelnym
ręcznym.
3) Oferta oraz załączniki mają być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w
wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym
Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej lub innym dokumencie regulującym zasady reprezentacji
danego podmiotu gospodarczego.
4) Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do
ogłoszenia o zamówieniu oraz wymaganych załączników. Do wypełnionego formularza
ofertowego należy dołączyć:
-3-
? Załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych wraz z Dowodami określającymi, czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie
? Kosztorys ofertowy
? Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia i
niepodleganiu wykluczeniu
5) Ofertę wraz z załącznikiem należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie lub opakowaniu.
Koperta powinna być ostemplowana pieczęcią Wykonawcy i zaadresowana do
Zamawiającego oraz opatrzona opisem: Oferta przetargowa na: ,,Remont budynku
gospodarczego Nadleśnictwa Nowa Dęba nr inw. 104/710, położonego w Nowej Dębie
przy ulicy Wł. Sikorskiego 2".
6) cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie roboty, czynności i koszty niezbędne do
należytego zrealizowania zamówienia (tj. wszelkich prac przygotowawczych,
porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, związanych z odbiorami wykonanych robót,
innych wynikające z umowy. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich i
obejmować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia. Upusty cenowe oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach
jednostkowych. Ostateczną cenę oferty stanowi kwota brutto za całkowity zakres prac
opisany w przedmiarze robót.
7) Brak spełnienia warunków określonych w pkt. 2-4(ppkt 1-4) spowoduje odrzucenie oferty.
5. Termin związania ofertą - 14 dni.
6. Kryteria wyboru ofert: Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
7. Postępowanie może być unieważnione na każdym jego etapie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.