Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1157z dziś
7552z ostatnich 7 dni
28625z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont szachtu zewnętrznego oraz remont rur spustowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont szachtu zewnętrznego oraz remont rur spustowych

Data zamieszczenia: 2024-07-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Jana III Sobieskiego 10
35-001 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. 17 853 52 10, tel. 17 853 5219, wew. 315
ZamowieniaUSRZE@stat.gov.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17 853 52 10, t
Termin składania ofert: 2024-07-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Urząd Statystyczny w Rzeszowie w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11.09.2019 r. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na Remont szachtu zewnętrznego budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz remont rur spustowych.
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Części
Remont szachtu zewnętrznego przy budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
Część II
Remont rur spustowych w budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia dla każdej z części realizowany będzie w lokalizacji przy Ul. Jana III Sobieskiego 10.
2. Dla Części I dot. remontu szachtu zewnętrznego przy budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego, będący przedmiarem robót.
3. Dla Części II dot. remontu rur spustowych w budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 Zapytania ofertowego, będący przedmiarem robót.
5. Wykonawca dla danej części postępowania, udzieli minimum 36 m-cy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

Dokument nr: RZE-WAD.2720.13.2024

Składanie ofert:
IV. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę dla danej części należy złożyć w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, przy Ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów, w pokoju 314 do dnia 10.07.2024 r. godz.12:00 lub przesłać na adres e-mail: ZamowieniaUSRZE@stat.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do:
Dla Części I 30.09.2024 r.
Dla Części II 30.08.2024 r.

Wymagania:
4. Przed przystąpieniem do złożenia oferty dla danej części, Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej, której termin wyznacza na 05.07.2024r. w godz.: 9:00-13:00.
6. Zamawiający informuje, że załączony do Zapytania ofertowego przedmiar robót dla danej części, ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do przygotowania i wyceny Oferty.
7. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia dla danej części, wykonawca wykonał samodzielnie.
III. Oferta i kryterium wyboru oferty.
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części Zapytania ofertowego oraz dla każdej części może zaproponować jedną cenę - wypełniając odpowiednie części w Formularzu Oferty.
3. Oferta wykonawcy dla danej części postępowania winna uwzględniać wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o posiadaną wiedzę wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Ustalenie prawidłowej stawki VAT należy do obowiązku wykonawcy.
5. Na ofertę składa się Formularz Oferty wypełniony przez wykonawcę według wzoru- Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 1497 z późn. zm.).
7. Kryterium wyboru oferty:
Części
1) cena brutto - 80% (80 punktów)
2) okres rękojmi za wady i gwarancji jakości - waga 20% (20 punktów)
Kryterium ,,Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. Najkrótszy możliwy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy, najdłuższy możliwy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.
Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady, według następujących zasad:
a) za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości 36 miesięcy: 0 punktów;
b) za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości od 37 do 48 miesięcy: 10 punktów;
c) za zadeklarowanie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości powyżej 48 miesięcy: 20 punktów.
Część II
cena brutto -100% (100 punktów)
III. Termin związania ofertą.
Okres związania ofertą dla danej części wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. Informacje dodatkowe.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania dla danej części, jeżeli wartość oferty przewyższy wartość ustaloną w kosztorysie inwestorskim dla danej części Zapytania ofertowego.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części, Zamawiający poinformuje oferentów drogą elektroniczną.
3. Z wykonawcą, którego oferta dla danej części zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa - Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
4. Wykonawca, przed podpisaniem umowy wskaże osoby uprawnione do podpisania umowy, dostarczy dokumenty potwierdzające ich umocowanie jeżeli nie będzie to wynikało z dokumentów rejestrowych.
5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy dla Części I Zapytania ofertowego, dostarczy polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 25 000,00 zł.
5. Wykonawca, którego oferta dla Części I zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy:
1) Wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wniesione wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
36 1010 1528 0023 7813 9120 0000 NBP Oddział Okręgowy Rzeszów
(nr konta i nazwa banku)
z dopiskiem ..zabezpieczenie dla numer sprawy: RZE-WAD.2720.13.2024''.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie złożone w formach, o których mowa w pkt b) do e), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej - na każcie żądanie Zamawiającego, do wysokości kwoty gwarantowanej lub poręczonej - wypłaty Zamawiającemu żądanej kwoty w ramach pokrycia roszczeń z tytułu:
> niewykonania umowy,
> nienależytego wykonania umowy,
Zabezpieczenie złożone w formach, o których mowa w pkt b) do e), nie może zawierać żadnych klauzuli warunkujących zapłatę przez poręczyciela lub gwaranta należnej kwoty oraz musi być płatne niezwłocznie po złożeniu żądania zapłaty.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone wykonawcy do 10 dni po podpisaniu protokołu odbioru.
7. Należność za wykonanie przedmiotu umowy dla danej części będzie uregulowana na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę po wykonaniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy, potwierdzone
protokołem odbioru, przelewem w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem, że wykonawca dostarczy fakturę do Zamawiającego, na co najmniej 7 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze przedłuży się automatycznie o czas opóźnienia.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawie wizji lokalnej po stronie Zamawiającego: Krzysztof Tereba, Miłosz Kubit, tel. 17 853 5219, wew. 315

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.