Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
890z dziś
6548z ostatnich 7 dni
24867z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont drogi powiatowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. (91) 321 31 93, fax (91) 321 59 95, tel. 91 327 86 40
wim@um.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (91) 321 31 93,
Termin składania ofert: 2024-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: ,,Remont drogi powiatowej
prowadząca postępowanie): Wydział Inwestycji Miejskich
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania):
Zamówienie dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na zadaniu pn.: ,,Remont drogi powiatowej Ul. Mostowej w Świnoujściu - odcinek od Ul. Wyspowej do Ul. Pomorskiej"
Szczegółowy opis zawierają:
- załącznik nr 2 -- skrócony opis zakresu rzeczowego robót budowlanych,
- załącznik nr 3 - dokumentacja projektowa wg załączonego wykazu,
- załącznik nr 4 - zakres zadań i czynności,
4. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): nie dotyczy.

CPV: 71540000-5

Dokument nr: WIM.271.2.5.2024, 1

Otwarcie ofert: 6. Data oraz miejsce otwarcia/rozpatrzcnia ofert: 8.02.2024 r., godz. 14:00, w pole. 304;

Składanie ofert:
c) ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: wim@um.swinoujscie.pl.
d) termin złożenia oferty: do dnia 8.02.2024 r. godz. 12:00;

Miejsce i termin realizacji:
3. Data realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do odbioru końcowego przedmiotu
umowy (szacowany czas - około 7 miesięcy)

Wymagania:
5. Kryteria oceny ofert
wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów:
> Cena oferty brutto ( C) 80 %
> Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób skierowanych
do realizacji zamówienia (D) 20%
Punkty będą przyznawane dla każdej części osobno wg następujących zasad:
ul. Mostowej w Świnoujściu - odcinek od ul. Wyspowej do ul. Pomorskiej"
1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna Urzędu Miasta
1) Cena oferty (C)
C - 0,8 X (Ćmili / Cob) x 100 pkt
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa,
Cob - cena brutto oferty badanej
2) Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (D):
2.1. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane za doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadaj ące im uprawnienia _ wydane, na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz
doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru w specjalności drogowej co najmniej 2 zadań inwestycyjnych, przedmiotem których była budowa lub przebudowa lub remont drogi o wartości min. 8 mln zł brutto (słownie złotych: osiem milionów 00/100), od rozpoczęcia zadania przez cały okres realizacji do jego zakończenia. Oferta otrzyma maksymalnie 10 pkt. w kryterium (Dl)
Ilość realizacji, na których wskazana osoba pełniła nadzór w specjalności drogowej: 2 realizacje 3 realizacje i więcej
Przyznane punkty -Dl: 5 10
Oferta Wykonawcy, który wykaże mniej niż 2 realizacje, zostanie odrzucona.
2.2. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane za doświadczenie zawodowe inspektora ds. rozliczeń finansowych oraz roszczeń posiadającego doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat w rozpatrywaniu roszczeń oraz dokonywaniu rozliczeń finansowych co najmniej 1 umowy o roboty budowlane, od rozpoczęcia aż do ich ukończenia (rozliczenie końcowe), o wartości nie mniejszej niż min. 8 mln zł brutto
(słownie złotych: osiem milionów 00/100) - otrzyma maksymalnie 10 pkt. w kryterium ? (D2)
Ilość realizacji, na których wskazana osoba pełniła funkcję Inspektora ds. rozliczeń finansowych oraz roszczeń 1 realizacja 2 realizacje i więcej
Przyznane punkty -D2: 5 10
Oferta Wykonawcy, który nie wykaże żadnej realizacji, zostanie odrzucona
b) za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów w ramach powyższych kryteriów tj.:
L = C + Di + D2
gdzie:
L - całkowita liczba punktów C - ilość punktów za cenę oferty
Di - ilość punktów za doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru robót w specjalności
drogowej
D2 - ilość punktów za doświadczenie zawodowe inspektora ds. rozliczeń finansowych oraz roszczeń,
5. Forma oferty. Sposób składania oferty:
a) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
b) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę;
e) oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
7. Warunki płatności: na konto bankowe w terminie do 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej FV.
8. Faktura może zostać wystawiona po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania usługi.
9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
10. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z innymi złożonymi dokumentami , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W ww. przypadkach zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
11. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
12. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu.
13. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) została złożona przez wykonawcę:
a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
b) jest niezgodna z zapytaniem ofertowym;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 12 ppkt 1, 2 oraz 3,
8) obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe.

Kontakt:
2. Dane do kontaktu: Główny specjalista Wydziału Inwestycji Miejskich, lszlapa@um.swinoujscie.pl: wim@um.swinoujscie.pl: tel. 91 327 86 40;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.